ppCITY > Νέα – Ανακοινώσεις > Αρθρογραφία > Από τα δια ζώσης εργαστήρια στο διαδίκτυο

Από τα δια ζώσης εργαστήρια στο διαδίκτυο

  • Αρθρογραφία
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια
  • Commonspace

Μέσω του έργου ppCITY πραγματοποιείται η αλλαγή κλίμακας στο συμμετοχικό σχεδιασμό δημοσίου χώρου, μέσω του μεγαλύτερου αριθμού πολιτών που δύναται να συμμετέχουν. Η μετάβαση των μεθοδολογιών συμμετοχικού σχεδιασμού από τα δια ζώσης εργαστήρια στο διαδίκτυο.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αντίκτυπο που παρέχει το φάσμα της δημόσιας συμμετοχής, όπως φαίνεται και στο επόμενο σχήμα, σκοπός του έργου ppCITY είναι μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος και κυρίως μέσω της Πλατφόρμας Συμμετοχικού Σχεδιασμού να αύξηση τον αριθμό των εμπλεκόμενων ατόμων, φορέων και ειδικών που έχουν ουσιαστική συμμετοχή και συμβολή σε κάθε βήμα, εκπληρώνοντας τεχνολογικά τις «υποσχέσεις» προς τους συμμετέχοντες.

Το φάσμα του αντικτύπου στη δημόσια συμμετοχική διαδικασία Πηγή: (c) International Association for Public Participation / www.iap2.org

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι μέσω των πλατφορμών συμμετοχής δεν προτείνεται και δεν υποστηρίζεται από την ομάδα του έργου και από τη μεθοδολογική προσέγγιση η αντικατάσταση των δια ζώσης εργαστηρίων και διαδικασιών από ηλεκτρονικές διαδικασίες. Οι δυο τεχνικές είναι συμπληρωματικές και επιτυγχάνονται με την απαραίτητη επικοινωνιακή στρατηγική. Ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται τα στάδια του φάσματος συμμετοχής εντός του έργου ppCITY φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΤΑΔΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 2 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
INFORM Χ Χ Χ Χ
CONSULT Χ Χ Χ
INVOLVE Χ Χ Χ
COLLABORATE Χ Χ
EMPOWER Χ Χ

Ο στόχος μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και πλατφορμών συμμετοχής είναι η αναστροφή της ακόλουθης πυραμίδας, δηλαδή η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων σε διαδικασίας ουσιαστικής συμμετοχής και εις βάθος εμπλοκή στη λήψη αποφάσεων.

Πηγή: REC 1996, Awakening Participation: Building Capacity for Public Participation in Environmental Decision-making

Η υποστήριξη λοιπόν από τα αναπτυσσόμενα εντός του έργου εργαλεία αντιστοιχεί τόσο στη μεθοδολογία, όσο και σε επί μέρους μεθόδους και τεχνικές. Συνοπτικά:

Δια Ζώσης Εργαστήρια Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
Βασικές απαραίτητες γνώσεις προς τους συμμετέχοντες: Σχετικές διαλέξεις στα πρώτα στάδια του εργαστηρίου ανάλογα με τις ανάγκες που θα αναγνωριστούν (π. χ. αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικής προστασίας) Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες με την απαραίτητη γνώση, με παραδείγματα, καλές και κακές πρακτικές. Συλλογή δεδομένων για την πόλη και την περιοχή παρέμβασης από όλες τις δυνατές πηγές (χωρικά δεδομένα, αισθητήρες, μετρήσεις και πληροφορίες από άλλους φορείς, αποτελέσματα ανάλυσης) καθώς και μετρήσιμες πληροφορίες (δείκτες) κατάλληλα οπτικοποιημένες
Διαδικασίες αναγνώρισης των προβλημάτων και διατύπωσης στόχων  π. χ. “Ποιο είναι το όραμα μας για την πόλη”, “ποιο σημείο του πάρκου έχει πολύ ζέστη” Διάδραση με τους πολίτες μέσω δομημένων χωρικών ερωτηματολογίων, χρήση ολοκληρωμένων κοινωνικών δικτύων, μεθόδους και εργαλεία πληθοπορισμού
Σχεδιαστικά «παιχνίδια» που θα βοηθήσουν την καλύτερη αναγνώριση της περιοχής μελέτης. Πχ. “Τα καλύτερα σημεία στη γειτονιά μου” ή “Ποια είναι η αγαπημένη μου διαδρομή για περίπατο” Τυπολογίες δημοσίων χώρων, προβλημάτων, σχεδιαστικών λύσεων, εργαλεία επιλογών παρεμβάσεων και οπτικοποίησης
Στούντιο σχεδιασμού του χώρου, όπου οι προτάσεις και οι στόχοι θα παίρνουν πλέον και την μορφή του σχεδίου Εργαλεία εξαγωγής δεδομένων γνώμης και προτάσεων συμμετεχόντων. Χρήση κοινωνικών δικτύων για τη μέτρηση του αντικτύπου και της κοινωνικής ενεργοποίησης

Τα εργαλεία που θα δημιουργηθούν θα εξυπηρετούν τις μεθοδολογίες, ή μέρος αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδιασμού. Βασικοί στόχοι και βήματα του συμμετοχικού σχεδιασμού, όπως αναλύθηκαν σε όλα τα προηγούμενα κεφάλαια, υλοποιούνται εντός του ppCITY όπως φαίνεται στους επόμενους πίνακες:

Στόχοι και βήματα συμμετοχικού σχεδιασμού στο ppCITY

ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 2 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3
Συλλογή δεδομένων /πληροφοριών Χ Χ
Συλλογή προβλημάτων / ιδεών / λύσεων Χ
Επίλυση συγκρούσεων Χ Χ
Λήψη αποφάσεων Χ Χ Χ
Παρακολούθηση υλοποίηση έργων Χ
Διαμόρφωση Πολιτικών Χ Χ Χ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 2 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3
Προσδιορισμός βασικού στόχου συμμετοχικής διαδικασίας Χ
Ανάλυση εμπλεκόμενων φορέων Χ Χ
Συνεχής και σταθερή επικοινωνιακή καμπάνια Χ Χ Χ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 2 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3
Προπαρασκευαστικές εργασίες Χ Χ Χ
Συνεδριάσεις επιτροπών Χ Χ
Μόνιμη ομάδα ειδικών Χ Χ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 2 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3
Εισαγωγικό εργαστήριο Χ Χ Χ
Χωρική SWOT /PEST Χ
Σχεδιαστικά εργαστήρια ανά θεματικό άξονα Χ
Διαμόρφωση τελικής πρότασης Χ
Διαβούλευση Χ Χ
Τελική έγκριση Χ Χ
Συγγραφέας: Commonspace