ppCITY

Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού
ppCITY > Στόχοι

Γενικοί στόχοι του Έργου

Το προτεινόμενο έργο έχει στον πυρήνα του, τη σύνδεση της γνώσης και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, κάτι που αποτελεί το βασικό στόχο της Δράσης «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ». Μέσα από το έργο αυτό, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα ενσωματώσουν νέα γνώση και καινοτομία στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ήδη παρέχουν, γεγονός που αφενός θα ενισχύσει τις ίδιες και θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις εργασίας και αφετέρου θα τεκμηριώσει τη σύνδεση της έρευνας με την οικονομική ανάπτυξη.

Το παρόν έργο ακολουθεί ιδιαιτέρως τις κατευθύνσεις που δίνονται στην «Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020» της ΓΓΕΤ αλλά και τις ειδικότερες κατευθύνσεις σε περιφερειακό επίπεδο, όπως ορίζονται από τα κείμενα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) για την Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας που είναι οι περιφέρειες στις οποίες προορίζεται να υλοποιηθεί. Εντάσσεται στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που αποτελεί τον 3ο Τομέα Προτεραιότητας, όπως αναλύεται στο Παράρτημα 2 της Εθνικής Στρατηγικής. Στον τομέα αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, καθώς έχει ιδιαίτερη σημασία στην παγκόσμια οικονομία και εκτιμάται ότι μπορεί να έχει αναπτυξιακή προοπτική και στην Ελλάδα. Οι τρεις τεχνολογίες ΤΠΕ που
παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι οι τεχνολογίες mobile internet, automation of knowledge work και internet of things, που συνδέονται με το προτεινόμενο έργο. Επιπροσθέτως, το έργο σχετίζεται άμεσα με αρκετές από τις βασικές προτεραιότητες που τίθενται ανά περιοχή παρέμβασης. Ενδεικτικά, στο «Διαδίκτυο του μέλλοντος», τίθεται η προτεραιότητα: «Εργαλεία & Μέθοδοι για ανάπτυξη λογισμικού, Πλατφόρμες συλλογικής ευαισθητοποίησης για αειφορία και κοινωνική καινοτομία», στις «Τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου και πληροφοριών», τίθεται η προτεραιότητα: «Ανοιχτά, μεγάλου μεγέθους δεδομένα», ενώ προτεραιότητες που σχετίζονται με την «έξυπνη πόλη» κ.α. αποτελούν κομμάτι των εφαρμογών του τομέα των ΤΠΕ σε άλλους τομείς προτεραιότητας. Στη «Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη» που εκπόνησε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), ο πρώτος από τους εφτά τομείς παρέμβασης είναι τα Ανοιχτά δεδομένα, ενώ και άλλοι τομείς όπως η «Διαλειτουργικότητα», οι «Έξυπνες Εφαρμογές και Υπηρεσίες» και η «Προσβασιμότητα» σχετίζονται με το έργο.

Η περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση της εθνικής στρατηγικής μέσω των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης διαμορφώνει τις ειδικότερες κατευθύνσεις ανά περιφέρεια. Το έργο βρίσκεται εντός των κατευθύνσεων αυτών για την Περιφέρεια Αττικής και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα στην Περιφέρεια Αττικής δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε έργα σαν το προτεινόμενο. Οι ΤΠΕ βρίσκονται στο επίκεντρο και των τριών πεδίων εξειδίκευσης της ΠΣΕΕ (Δημιουργική Οικονομία, Γαλάζια Οικονομία, Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών). Στη Δημιουργική Οικονομία μάλιστα εντάσσονται πολλοί κλάδοι των ΤΠΕ. Ακόμα μεγαλύτερη συνάφεια έχει το έργο με τη Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών που είναι και η κορυφαία στόχευση της ΠΣΕΕ και αναφέρεται στην οικοδόμηση της ποιότητας ζωής. Το προτεινόμενο έργο αξιοποιεί την έρευνα και καινοτομία στις ΤΠΕ για να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και την ενίσχυση της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και το χωρικό σχεδιασμό. Βρίσκεται, επομένως, στον πυρήνα του στόχου της Βιώσιμης Οικονομίας των Αναγκών. Άλλωστε, οι «ψηφιακές πλατφόρμες συμμετοχικού σχεδιασμού» αναφέρονται συγκεκριμένα ως ενδεικτικές δράσεις στη Δράση 1.b.6 ΙΙΙ: Ανάπτυξη έργων επίδειξης- εφαρμογής αποτελεσμάτων έρευνας και στη Δράση 2.c.1.Ι-ΙΙΙ: Ενίσχυση έργων ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, από νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο προσκλήσεων προμηθειών φορέων του Δημοσίου (ΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κοκ) – καινοτόμες προμήθειες, επιδεικτικά, πιλοτικά έργα και έργα φάροι. Στην τελευταία αναφέρονται και οι «Εφαρμογές Διαχείρισης αστικού περιβάλλοντος». Στη «Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν υπάρχει σαφής αναφορά σε τέτοιες δράσεις, ωστόσο το προτεινόμενο έργο κινείται εντός των τυπολογιών δράσεων και εργαλείων περιφερειακής πολιτικής καινοτομίας της στρατηγικής σε τομείς οριζόντιας υποστήριξης (που εντάσσονται οι ΤΠΕ) των κύριων κλάδων.

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την Συνοπτική Έκθεση Φυσικού Αντικειμένου του Έργου: